Heading Example

New Title 1

New Title 2

New Title 3

زبان فارسی یا پارسی زبان تکلم عده‌ای از ایرانیان و عده ای از ساکنان آسیای مرکزی است. خط این زبان همان خط عربی است با اضافه چهار حرف پچگژ . بین خط عربی و فارسی تفاوت های دیگری نیز وجود دارد.زبان فارسی دارای ادبیات غنایی قوی و گنجینه بزرگ شعر است.زبان شیرین و دیرین فارسی چه در قالب فارسی باستان و کتیبه‌ها و سنگ نوشته‌های خطوط میخی و چه در قالب فارسی میانه و سنگ نوشته‌های خطوط پهلوی و چه در قالب فارسی دری و خط فارسی که دارای فرهنگ غنی و پربار ادبیات بعد از اسلام است، همه جا بهترین سرمایه ملی و هویت ما ایرانیان است. این امانت گرانبها میراثی است که سینه به سینه و نسل به نسل به دست ما رسیده است. زبان فارسی یا پارسی زبان تکلم عده‌ای از ایرانیان و عده ای از ساکنان آسیای مرکزی است. خط این زبان همان خط عربی است با اضافه چهار حرف پچگژ . بین خط عربی و فارسی تفاوت های دیگری نیز وجود دارد.زبان فارسی دارای ادبیات غنایی قوی و گنجینه بزرگ شعر است.زبان شیرین و دیرین فارسی چه در قالب فارسی باستان و کتیبه‌ها و سنگ نوشته‌های خطوط میخی و چه در قالب فارسی میانه و سنگ نوشته‌های خطوط پهلوی و چه در قالب فارسی دری و خط فارسی که دارای فرهنگ غنی و پربار ادبیات بعد از اسلام است، همه جا بهترین سرمایه ملی و هویت ما ایرانیان است. این امانت گرانبها میراثی است که سینه به سینه و نسل به نسل به دست ما رسیده است.

Dr. Naghmeh Mobarghei Dinan

Dr. Shahindokht Barghjelveh

Dr. Romina Sayyahnia

Dr. Hasan Esmaeilzadeh

Environmental capability assessment

Environmental impact assessment

Valuation of ecosystem services

Spatial planning

Landscape planning

Heading Example

 

Developing guidelines for damage cost assessment of roads and railways. Iranian Department of Environment. (2020)

Developing guidelines for damage cost assessment of air pollution in the industry sector. Iranian Department of Environment. (2019)

Environmental Impact Assessment of construction of wastewater treatment plants. Tehran Wastewater Company. (2015)

Comprehensive plan of dealing with desertification and combating sand and dust storm in Qazvin province. Qazvin Governorate. (2016)

Environmental Impact Assessment of Shahriar and Damavand industrial sites. Tehran Industrial Estates Company. (2016)

Estimating carrying capacity and spatial planning of Qazvin province. Qazvin Province Planning Organization. (2015)

Environmental impact assessment of Bushehr province, economic zone of Deylam. Bushehr Industrial Companies. (2014)

Preparation of the statute of National Environment Fund in the field of water and soil resources. Department of Environment of West Azerbaijan Province. (2012)

Preparation of the Environmental Higher Education Document. Ministry of Science, Research and Technology. (2011)

Student Association of Environmental Sciences Research Institute

This association started its activities in 2014 and so far has carried out various activities in various fields of science, research, technology and culture. To date, the association has held many workshops, scientific events and dialogues in various areas of science and has participated in the publication of articles, books and scientific journals.

 

Heading Example

 

Address: Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University, Evin, Tehran, Iran.

Email: anjomanelmi.olommohiti@gmail.com

Telegram: @env_sbu

Instagram: @env_sbu